Martes, Disyembre 28, 2010

PAGSUSULIT

PAGSUSULIT

I. Tukuyin kung anong salita ang inilalarawan sa bawat bilang upang maibigay ang kapares ng mga ito. Gawing batayan sa pagsagot ang mga salitang nasa loob ng panaklong.

_______ 1. tinta ( isang taong minamahal: pares minimal)
_______ 2. balat ( mga bagay na naiwang nakasambulat: pares minimal)
_______ 3. molato ( mestisong negro: malayang nagpapalitan)
_______ 4. kaba ( isang uri ng saging: pares minimal)
_______ 5. palay ( kasingkahulugan ng bahay: pares minimal)

II. Lagyan ng tsek (√ ) ang mga pares ng salita na maituturing na mga pares minimal.

_____ 6. manananggal : manananggol ______ 11. belo : bilo
_____ 7. Pipi :Pepe ______ 12. sobra : kobra
_____ 8. Pera : Pira ______ 13. diles : riles
_____ 9. butas : botas ______ 14. oso : uso
_____ 10. marumi : madumi ______ 15. mesa : misa

III. Pantigin ang bawat salita gamit ang simbolong pahilis ( / ). Isulat ang klaster o mga klaster at tukuyin kung sa anong posisyon o mga posisyon matatagpuan ito ang mga ito.
(16-30)
PAGPAPANTIG KLASTER POSISYON/MGA POSISYON

a. estandardisasyon ______________ _____________ ____________
b. silabikeysyon ______________ _____________ ____________
c. transpormasyonal ______________ _____________ ____________
d. transfigyureysyon ______________ _____________ ____________
e. klasipikasyon _______________ ______________ _____________

IV. Piliin ang titik ng tamang sagot ayon sa hinihingi ng tanong.
31. Anong suprasegmental na ponema ang ipinakikita sa sumusunod na pahayag, “Pare, ang tatay ko?” a. tono b. haba c. diin d. antala
32. Alin sa sumusunod na mga tinuldikang salita ang nagtataglay ng kahulugang “batadebanyo”?
a. batá b. báta c. batâ d. batà
33. Anong suprasegmental na ponema ang ipinakikita ng mga salitang “kasama at kasama” na
nagkaiba ng kahulugan dahil dito?

a. tono b. haba c. diin d. antala
34. Ano ang diin ng salitang ginamit sa pangungusap na may salungguhit? “Bihira na ngayon ang
lalaking maginoo.”

a. mabilis b. malumay c. malumi d. maragsa

35. Ang mga sumusunod ay katangian ng mga salitang mabilis, maliban lamang sa isa. Tukuyin ito.
a. maaaring magtapos sa patinig o katinig c. may impit sa huling pantig
b. binibigkas nang tuloy-tuloy d. nilalagyan ng tuldik na pahilis36. Alin sa mga sumusunod ang pangungusap na tumutugon sa kalagayang tinutukoy ng
sumususnod:

1. Nagtatanong ka kay Luisa.
a. Nasaan / si Joy / Luisa? b. Nasaan si Joy / Luisa? c. Nasaan si Joy Luisa?
37. Ipinakikilala mo ang iyong nakababatang kapatid sa iyong guro at kaibigang si Bing.
a. Bing / kapatid ko / ma’am. b. Ma’am / Bing / ang kapatid ko. c. Ma’am Bing / ang kapatid ko.

38. Ayaw mong tanggapin na siya ang may kasalanan sa nangyari.

a. Hindi / siya ang nagnakaw ng singsing.
b. Hindi siya / ang nagnakaw ng singsing.
c Hindi siya ang nagnakaw / ng singsing.

39. Itinuro mo kay Marvi at Roman ang kapitbahay mong doktor.

a. Marvi Roman / iyon ang kapitbahay kong doktor.
b. Marvi / Roman iyon / ang kapitbahay kong doktor.
c. Marvi / Roman / iyon ang kapitbahay kong doktor.

40. Natanggap mo ang regalo ni Roy at sinabi mo ito sa iyong kaibigang si Rey.

a. Regalo / ni Roy Rey. b. Regalo ni Roy / Rey. c. Regalo ni Roy Rey /.

V. Suriin kung alin sa mga pangungusap ang timutukoy ng mga pahayag. Isulat ang letra ng iyong
sagot sa patlang.

a. Rebulto ng bayani na bato? b. Rebulto ng bayani na ba / ’to
_______41. Nagtataka kung gawa sa bato ang rebulto ng bayani.
_______42. Nagtataka kung rebulto ng bayani na nga ba ang ipinakikita sa kanya.
a. Nanay / si Tandang Sora. b. Nanay si Tandang Sora.
_______ 43. Nagsasabing si Tandang Sora ay isang nanay
_______ 44. Itinuturo sa nanay si Tandang Sora o larawan ni Tandang Sora.
a. Ginang / Gabriela Silang ang babaeng bayani ng Ilocos.
b. Ginang / Gabriela Silang ang babaeng bayani ng Ilocos.
_______ 45. Sinasabing isang bayani ng Ilocos si Ginang Gabriela Silang.
_______ 46. Sinasabing sa isang ginang na bayani ng Ilocos si Gabriela Silang.
a. Hindi Malaya ang ating bansa.
b. Hindi / Malaya ang ating bansa.
_______ 47. Isinasaad na hindi Malaya an gating bansa.
_______ 48. Isinasaad na salungat sa sinasabi ay Malaya an gating bansa.
a. Ngayon / nasimulan ang magandang pagbabago para sa bayan.
b. Ngayon na / simulan ang magandang pagbabago para sa bayan.
_______ 49. Ipinag-uutos na ngayon di’y sisimulan ang magandang pagbabago para sa bayan.
_______ 50. Isinasaad na sa araw na ito sisimulan ang magandang pagbabago para sa bayan.

Walang komento: