Miyerkules, Enero 30, 2008

satirical bikol poem
URIGSarong urig an haloy ko nan minidbid;

haloy nan urig sa kagabsan na kapareho man,

ini naluwas-nalaog sa tangkal na mabangog,

pinakahahabuan ta sadit;

ugwang pinakatutuyawan na pinakahahabu-habuan

sa ini na iyo ta nakakabutas-layas na maulyas piri-pirmi;

na kun humali-humuli kaaga-aga,

kaaga-aga pa sa pagbutwa kan saldang sa sirangan,

kaaga-aga pa sa pagbutwa kan bulan sa sulnupan;

su kagtangkal man mayo lang,

aroaldaw na ini minarabas,

aroaldaw na ini minadulag

na ni paapaaram ni maginibuhan dai-

kawasa ta an paaaraman nakasagpak pirmi palan

sa saindang bahugan, sulnop-subang man kan aldaw.

Bangging idtong mayo ini sa tangkal

bururat na pakal an daing huna-hunang nagburutwaan

daing liman-limang nagdarasmagan

manga damulag o kabayong pakal na daing hingal

maski anong gibong pagkaripas nin dalagan

sa sulnupan man asin sa subangan

dai na ini nakadulag pa,

tulos-tulos-dagos-dagos ini:

nadakop, pinagsuruag-suagan, pinagbara-badulan

siniguradong iginakot asta pinagsurumsuman;

mala baga ta pagkaaga ini nahiling tulang na lang.

Idto an sakong huring pagkamidbid sa saiya.

Walang komento: